לוגו משרד הכלכלה והתעשייה

ויזות חדשנות - הגשת הצעות

רשאים להגיש בקשה לקבלת אישור הכרה כמסגרת תומכת מאושרת גופים אשר:

 1. במסגרת פעילותם עוסקים בפיתוח רעיונות, בתחומים טכנולוגיים שונים, בשל הסיד (SEED).
 2. עומדים בהוראת אחריות חברתית כאמור בהוראת מנכ"ל 0.4 של משרד הכלכלה והתעשייה - התניית סיוע בקיום אחריות חברתית.
 3. הודעה חשובה! עדכון נהלים - להורדה לחצו כאן >>

על גופים המעוניינים לקבל הכרה כמסגרת תומכת:
 1. לקרוא את:
  1. הוראת מסלול ההטבה מס' 28 של רשות החדשנות – ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט)
  2. נהלי מסלול הטבה של רשות החדשנות - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט)
  3. נוהל רשות האוכלוסין וההגירה 5.3.0029 – נוהל ניסויי לטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה ורישיון ישיבה ליזמים מחו"ל (חדשנות)
  4. נוהל רשות האוכלוסין וההגירה נוהל 5.3.0041 – נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים
 2. לבדוק עמידה בתנאי הסף בהתאם להוראת מסלול ההטבה והנהלים.
 3. להגיש בקשה הכוללת :
  1. טופס בקשה להכרה כמסגרת תומכת מאושרת (נספח מס' 1)
  2. תעודת התאגדות
  3. הצהרה בדבר עמידה בהוראת אחריות חברתית בהתאם להוראת מנכ"ל מס' 0.4 של משרד הכלכלה והתעשייה (נספח מס' 2).

במסגרת הפיילוט, תיבדקנה רק חמש עשרה הבקשות הראשונות שתתקבלנה בין התאריכים המפורטים מטה, על בסיס כל הקודם זוכה ויינתנו אישורים לעד 12 מסגרות תומכות.

את ההצעות ניתן להגיש החל מיום ראשון ל' בשבט תשע"ז, 26 בפברואר 2017 ומשעה 12:00 ועד ליום ראשון כ"ח באדר תשע"ז, 26 במרץ 2017 ועד שעה 12:00 לדוא"ל: IV@innovationisrael.org.il.

מסמכים רלוונטיים למסלול ויזות חדשנות:

*
יובהר כי בהתאם להוראת מסלול ההטבה, לא תיבדקנה הצעות אשר יוגשו לפני או אחרי המועדים המצוינים מעלה. כמו כן, תיבדקנה רק חמש עשרה הבקשות הראשונות שתתקבלנה על בסיס כל הקודם זוכה ויינתנו אישורים לעד שתים עשרה מסגרות תומכות מאושרות.
*
מובהר כי מתן הוויזות ליזמים הזרים היא בסמכות רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים בלבד וכי רשות החדשנות הינה גורם ממליץ בלבד.
*
המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כלליבלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק,הוראת מסלול ההטבה, הנהליםו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת מסלול ההטבה, החוקו\או הנספח הרלוונטי.