לוגו משרד הכלכלה והתעשייה

ויזות חדשנות - שאלות ותשובות

ייתכן כי נהלי ו/או נספחי מסלול ההטבה יעודכנו בהמשך. הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט זה בכתובת www.innovation-visa.org.il, אם וככל שיעודכנו מסמכים אלה.

קובץ תשובות לשאלות שנשאלו במסגרת ההליך התחרותי לבחירת מסגרות תומכות מאושרות שנשלחו עד ליום חמישי כ"א בטבת תשע"ז , 19 בינואר 2017 ועד לשעה 16:00. להורדה לחצו כאן >>


הודעה חשובה! עדכון נהלים - להורדה לחצו כאן >>

*
יובהר כי בהתאם להוראת מסלול ההטבה, לא תיבדקנה הצעות אשר יוגשו לפני או אחרי המועדים המצוינים מעלה.
*
המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת מסלול ההטבה, הנהליםו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת מסלול ההטבה, החוקו\או הנספח הרלוונטי.