לוגו משרד הכלכלה והתעשייה

ויזות חדשנות - יזמים

יזמים מחו"ל אשר מעוניינים להקים מיזם טכנולוגי חדשני בישראל מוזמנים להגיש בקשה לקבל ויזת חדשנות.

תאפשר ליזם לגבש מיזם טכנולוגי חדשני בישראל לתקופה של עד 24 חודשים במטרה להקים חברה ישראלית. בזמן גיבוש הרעיון הטכנולוגי יוכל היזם לקבל תמיכה מתכנית תנופה של רשות החדשנות.

יזמים שיקבלו ויזת חדשנות יוכלו לקבל ויזת מומחה כאשר המיזם מגובש ובשל לקבל תמיכה באחד ממסלולי ההטבה של רשות החדשנות. כדי לקבל ויזת מומחה על היזם הזר להקים חברה ולפנות לאחד ממסלולי ההטבה ברשות החדשנות.

יזמים זרים שיבחרו להקים חברה בישראל ויקבלו אישור באחד ממסלולי ההטבה של רשות החדשנות יהיו זכאים לקבל ויזת מומחה אשר תאפשר ליזם עבודה בשכר בחברה שהקים לתקופה של עד 5 שנים.

קליטת היזמים תעשה באמצעות מסגרת תומכת אשר תעמיד לרשות היזמים: מרחב עבודה, תשתית פיזית וטכנולוגית, תמיכה עסקית ומקצועית וחשיפה לסביבת החדשנות בישראל.


רשימת המסגרות התומכות תופיע מיד לאחר בחירתן באתר האינטרנט של רשות החדשנות.
 • היזם הזר יפנה למסגרת תומכת עם המיזם אותו ירצה לפתח
 • המסגרת התומכת תאשר/תדחה את המיזם לפיתוח
 • במידה והמסגרת התומכת מאשרת את המיזם, יפנה היזם עם אישור המסגרת התומכת לקבלת ויזת חדשנות מרשות החדשנות
 • בודק מקצועי יבדוק את המיזם
 • המיזם יעלה לדיון בוועדה וזאת תקבל החלטה האם לאשר את המיזם ולהמליץ על מתן ויזת חדשנות בפני רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים
 • היזם יקבל את תשובת הועדה
 • אישרה הועדה את המיזם, ימשיך היזם את הליך הפנייה בהתאם לנוהל רשות האוכלוסין וההגירה 5.3.0029 – נוהל ניסויי לטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה ורישיון ישיבה ליזמים מחו"ל (חדשנות)
 • היזם הזר יקים חברה בישראל
 • החברה, שהקים היזם הזר, תגיש בקשה לאישור באחד ממסלולי ההטבה של רשות החדשנות בהתאם להוראות ונהלי מסלול ההטבה הרלבנטי
 • בודק מקצועי יבדוק את המיזם
 • המיזם יעלה לדיון בוועדה וזאת תקבל החלטה האם לאשר את המיזם ולהמליץ על מתן ויזת מומחה בפני רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים
 • היזם יקבל את תשובת הועדה
 • אישרה הועדה את המיזם, ימשיך היזם את הליך הפנייה בהתאם לנוהל רשות האוכלוסין וההגירה 5.3.0041 – נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים